تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  اعضای هیات موسس انجمن تخصصی در شرف تاسیس گیاهان کاکتوس و ساکیولنت انتخاب شدند

در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی، نخستین جلسه تبیین موضوع تشکیل انجمن تخصصی گیاهان کاکتوس و ساکیولنت و انتخاب اعضای هیات موسس این انجمن در شرف تاسیس با حضور آقای رستم پور مشاور، خانم دولتخواه معاون مدیرکل و آقای امامی کارشناس گل و گیاهان زینتی دفتر امور گلخانه ها،  گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و آقایان دکتر غریبی، رستمی، شفیع، خیابانی، کریم زاده، شریفی، جعفروند، رحمانی مقدم، مطلبی، فرقانی و خانم نورالهی به نمایندگی آقای سالاریان از اعضای انجمن در شرف تاسیس گل کاکتوس و ساکیولنت و آقایان کرمی مقدم معاون و دادجو کارشناس مسئول ساماندهی تشکلهای دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، روز یکشنبه 26 آبان ماه 1398 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در ابتدا معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، توضیحات مختصری در خصوص وظیفه مندی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد در حوزه سازماندهی شاغلین، تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در قالب تشکلها و صنوف برای دستیابی به اهداف مشترک، دفاع از حقوق قانونی اعضا و پیگیری مسائل و مشکلات آنها در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود ارائه کرد.

کرمی مقدم با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نقش تسهیگری در ایجاد تشکل های مرتبط بخش کشاورزی و وظیفه هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت تشکلهای مذکور را دارد، تصریح کرد: با توجه به ماهیت اجتماعی، غیرانتفاعی و غیردولتی بودن انجمن ها و تشکل های مردم نهاد، ورود به فعالیتهای اقتصادی و تجاری برای چنین تشکلهایی ممنوع خواهد بود.

وی هدف از برگزاری این جلسه تبیین فرآیند تشکیل انجمن و انتخاب هیات موسس برای پیگیری تکمیل اساسنامه الگو، افتتاح حساب جاری، عضو گیری و صدور آگهی برگزاری مجمع عمومی موسس عنوان کرد.

در ادامه مشاور معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تعیین اهداف و برنامه های مناسب در اساسنامه الگو برای فعالیت انجمن بسیار مهم و کارگشا خواهد بود و نقش تشکل در سیاست گذاری،  برنامه ریزی، تصمیم گیری و ارائه دغدغه ها، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و پیگیری بررسی و رسیدگی به آنها در معاونت ها و سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های اجرایی مرتبط با فعالیت و تولید اعضا موثر و مهم است.

رستم پور افزود: این انجمن می تواند پیشنهاد حذف، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات موجود و تدوین و تصویب مقررات جدید توسط مراجع ذیصلاح را ارائه نماید و برای تسهیل در انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری اعضا از قالبهای حقوقی موجود و یا ایجاد قالب جدید بهره ببرد.

سپس دادجو کارشناس مسئول ساماندهی تشکلها توضیحات مختصری درخصوص فرآیندهای تشکیل تا ثبت قانونی انجمن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به حاضرین در جلسه ارائه کرد.

در پایان و طی مصوبه جلسه، آقایان: رستمی، غریبی، مطلبی، شفیع و سالاریان به عنوان اعضای هیات هیات موسس انجمن در شرف تاسیس انتخاب شدند. مقرر گردید اساسنامه الگو برای انجمن در شرف تاسیس کاکتوس و ساکیولنت توسط هیات موسس با اخذ نظر از اعضا تکمیل و برای انجام امور و تشریفات قانونی به دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد ارائه شود. 


  بیش از یک میلیون نفر کشاورزان کشور به عضویت نظام صنفی کشاورزی درآمده اند

بیش از یک میلیون نفر از کشاورزان و بهره برداران سراسر کشور به عضویت نظام صنفی کشاورزی درآمده و پروانه فعالیت دریافت کرده اند.

معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب گفت: سال 1398 از مجموع 70 هزار تعهد ابلاغی سال 1398به استان ها، طی شش ماهه نخست بیش از 41 هزار نفر به عضویت نظام های صنفی کشاورزی در آمده و پروانه فعالیت صادر نموده اند و با احتساب این عملکرد، تعداد اعضای نظام صنفی کشاورزی کشور بالغ بر 1/050/000 نفر می شود که در 413 نظام صنفی کشاورزی شهرستان های کشور عضویت آنها به ثبت رسیده است و تعداد پروانه فعالیت صادر شده برای آنها نیز به بیش از 900 هزار فقره رسیده است.

دکتر حسین شیرزاد اظهار داشت: در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و پیرو درخواست فعالین حوزه های تخصصی بخش کشاورزی، موضوع سازماندهی  و ساماندهی این نهادها در قالب انجمن های تخصصی محصولی و فدراسیون ها از آغاز سال جاری مورد پیگیری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفته است که تا زمان حاضر 5 مورد از این تشکل ها در سطح ملی بوده است.

وی افزود: در طی سال جاری در سطح استانی نیز تاکنون تعداد 12 مورد تشکل جدید سازماندهی و تشکیل گردیده است و تعداد 114 مورد سازماندهی و برگزاری مجامع و انتخابات صورت گرفته است. همچنین تعداد 25000 نفر روز آموزش های تخصصی مرتبط با تشکل ها و نظام های صنفی را فرا گرفته اند.

این مقام مسئول با تصریح بر اینکه نظام صنفی کشاورزی به عنوان فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی کشور که با حضور مستقیم کشاورزان در ساختار آن شکل گرفته، مطرح است، گفت: موظف شدن وزارت جهاد کشاورزی به اجرا و اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی طبق ماده 40 آیین نامه مصوب مربوطه و نتیجه تشکیل حدود 80 جلسه کارشناسی و چالشی در کارگروه ها و کمیته فرعی و کمیسیون اصلی لوایح هیات دولت، تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با لحاظ تطبیق با قانون جدید نظام صنفی کشور در هیأت وزیران را در پی داشت.

دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با اشاره به افتتاح و فعالیت دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در خصوص روند پیگیری اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی افزود: تشکیل کارگروه تدوین اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و برگزاری 24 جلسه فنی و کارشناسی، تهیه و تدوین اساسنامه اتحادیه های صنفی کشاورزی، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران جهت ارائه به کمیسیون مربوطه و همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل های دبیرخانه هیات عالی نظارت، کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان و دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان از جمله اقدامات اخیر و برنامه های متمرکز سازمان مرکزی تعاون روستایی به شمار می آید.

دکتر شیرزاد همچنین با بیان اینکه موضوع شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری 360 شغل یا فعالیت اقتصادی در بخش کشاورزی برای نخستین بار در کشور از اقدامات مورد پیگیری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تعامل با بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران می باشد اظهار داشت: در راستای ساماندهی فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی و کدگذاری آنها که مورد نیاز در صدور پروانه های فعالیت توسط نظامهای صنفی کشاورزی است طی یکسال گذشته تعداد 110 مورد از این فعالیتها شناسایی، احصا و کدگذاری شده اند. وی این اقدام را در استانداردسازی فعالیتها و مشاغل کشاورزی و ایجاد امکان در کنترل و نظارت و تحقق تولید محصول سالم مؤثر دانست و اظهار امیدواری کرد با استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بسترهای لازم برای عضویت حداکثری کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نظام صنفی کشاورزی فراهم آمده و حقوق مصرف کنندگان محصولات به عنوان یکی از مسئوولیتهای اجتماعی نظام صنفی کشاورزی رعایت گردد.

منبع: گزارش شش ماهه نخست سال 1398 دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد / گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران   

 


  دومین جلسه مجمع مؤسس تشکیل فدراسیون بذر کشور برگزار شد

پیرو تأکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم سازماندهی فعالان حوزه تولید، تامین و توزیع بذر تحت عنوان تشکل فراگیر ملی یا فدراسیون بذر کشور، دومین جلسه مجمع مؤسس تشکیل فدراسیون بذر کشور به اهتمام دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با مشارکت مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی بذر کشور و حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری، مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، مدیرکل دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی ها و معاون امور فنی و بازرگانی با دستور انتخاب هیات موسس و بررسی و ارائه اساسنامه الگویی فدراسیون بذر در روز 20 آبان ماه 1398 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این جلسه تصریح کرد: فدراسیون بذر می‌بایست مرجعی برای اخذ مجوزها و حافظ حقوق و منافع صنفی اعضای خود باشد و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها، صدای واحدی را دیکته کند.

دکتر حسین شیرزاد ضمن تأکید بر ضرورت حفظ هویت صنفی و غیردولتی فدراسیون‌ها اظهار داشت: در تعیین و تصویب اساسنامه و ارکان فدراسیون بذر، استقلال این تشکل از بخش دولتی مدنظر کامل قرار گرفته و اساسنامه‌ای منطبق با چارچوب‌های بین‌المللی تنظیم گردد و دربرگیرنده تمامی مباحث مربوط به زنجیره تولید تأمین، توزیع و تجارت در این صنعت باشد.

وی با اشاره به تنوع تکنیکی در بازار کنونی بذر و مخاطرات اقتصادی قابل توجه در این حوزه اظهار امیدواری کرد که ضرورت تشکیل فدراسیون بذر در وضعیت امروز از سطح ملی و محلی به گستره بین‌الملل تعمیم یابد.

این مقام مسئول با یادآوری این اصل مهم که قطعا فدراسیون بذر می بایست از ارکانی توانمند و مسلط به نحوه تعامل در مذاکرات و چانه زنی های بین‌المللی برخوردار باشد تصریح کرد: نهادینه سازی نظام حاکمیت شرکتی محکم می‌تواند فدراسیون را صاحب حیاتی ارزنده در سپهر فعالیت‌های بخش بذر نموده ضمن آنکه حمایت‌های حقوقی از اعضای فدراسیون نیز بدون شک یکی از اهداف مهم و شاید مهمترین وظیفه فدراسیون بذر به شمار خواهد رفت.

دکتر شیرزاد در خاتمه پیشنهاد کرد که مجمع مؤسس با انجام پیش بینی‌های لازم در ساختار اساسنامه‌ای مربوطه، پایه های حقوقی مناسب و درخوری را با استفاده از ظرفیت‌های سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی طرح‌ریزی نماید.در این جلسه همچنین مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اشاره به اینکه ایجاد ساختارهای سازمان یافته در قالب تشکل های صنفی وتخصصی به عنوان سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جهت افزایش بهره وری بخش کشاورزی برای رونق تولید تلقی می شود، گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وفق وظایف حاکمیتی وتاکید مقام عالی وزارت مبنی بر ایجاد تشکل فراگیر ملی(فدراسیون) در زنجیره تولید، تامین وتوزیع بذر و ایجاد ساز وکارهای حقوقی برای پیگیری مطالبات صنفی وتخصصی فعالان و ذینفعان این حوزه اقدامات لازم برای سازماندهی این تشکل در قالب فدراسیون بذر را مورد پیگیری قرار داده است.

مسعود عدل طلب با اشاره به اقدامات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص سازماندهی فدراسیون بذر(به عنوان هماهنگ کننده زنجیره تولید، تامین وتوزیع بذر) در تعامل با بخش دولتی و فعالان بخش به طور مجزا به تشریح فرایند تشکیل این فدراسیون پرداخت.

گفتنی است در پایان این نشست، آقایان درویش نماینده انجمن واردکنندگان بذر، صادق زاده مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی، وهاب زاده نماینده انجمن بذر اصلاح شده، سعید فخاریان رئیس هیت مدیره انجمن تولیدکنندگان بذر و دانه های روغنی، طباطبایی مدیرعامل شرکت فعالیت های کشاورزی، حضرتی نماینده اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید روستایی، سیامک گلبادی مدیرعامل شرکت نگین سبز برنا، کاشانی مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی شهدای گرگاب اصفهان و خانم ناهید ضیایی نماینده کانون سیب زمینی کاران کشور به عنوان اعضای هیات موسس فدراسیون انتخاب شدند و مقرر شد هیئت مؤسس انتخابی اساسنامه فدراسیون را تدوین و در جلسه آتی به تصویب مجمع برسد.

فدراسیون بذر در راستای سیاست های وزارت جهادکشاورزی و بنا به نیاز فعالین این حوزه جهت متشکل نمودن  و ایجاد ساز و کارهای قانونی و حقوقی برای پیگیری مطالبات صنفی وتخصصی فعالان حوزه بذر سازماندهی و تشکیل می شود.


  تشکلهای مردم ‌نهاد خود را آماده کنند تا در زنجیره تولید عهده‌دار مسئولیتهای بیشتری شوند

تشکل‌های مردم ‌نهاد با توجه به سیاست‌های کلی نظام در کاهش تصدی‌گری بخش‌های دولتی و کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به عهده مردم، می بایست خود را آماده نمایند که مسئولیت‌های بیشتری بر عهده گیرند و نقش‌ سازنده‌تر و اثربخش‌تری در زنجیره تولید عهده‌دار شوند و این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه اطلاعات دانشی و فنی تشکل‌ها و تولیدکنندگان افزایش یابد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان این مطلب گفت: بر این اساس در دوره تصدی مدیریت سازمان تعاون روستایی توجه ویژه‌ای به بهبود ساختارها و توسعه کیفی آنها معمول شده و مفاهیمی مانند کشاورزی، قراردادی و توسعه زنجیره‌های تولید و حضور تشکل‌ها در سامانه‌های بورس مورد توجه ویژه قرارگرفته است تا از این رهگذر در ارتقاء مدیریت کلی تولید نقش تشکل‌ها را پررنگ‌تر نماید. تدوین دوره‌های آموزشی متعدد و بازنگری در دوره‌های قبلی با همت مدیریت آقای دکتر شیرزاد، فضای مناسبی برای بازآموزی تشکل‌ها فراهم نموده و زمینه را برای ایفای نقش پیشرفته‌تر فراهم کرده است.

غلامحسین جافر تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی با اعتماد به تشکل ها، توزیع نهاده ها را به آنان واگذار کرد. نقش نظارتی و هدایتی سازمان تعاون روستایی باعث شده که با اعتماد به تشکل‌های تحت نظارت این سازمان، بخشی از توزیع نهاده‌ به عهده آنان واگذار شود تا بتوان تعادل‌بخشی نسبی در قیمت‌ها ایجاد نمود.

وی گفت: خوشبختانه امروزه مدیریت سازمان‌آمیخته‌ای از علم و تجربه است که می‌تواند به عنوان شیرازه‌ای، کلیه اتحادیه‌های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی را در جهتی هدایت نماید که به صورت حلقه‌های یک زنجیره، نیازهای تولیدکنندگان را مدیریت و تأمین نمایند.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 


  دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی برگزار شد

به همت نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات و وظایف اعضای هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی برای رؤسای هیأت مدیره، دبیران اجرایی و خزانه داران نظام های صنفی کشاورزی و همچنین رؤسای ادارات و کارشناسان تعاون روستایی شهرستان های این استان در روز نوزدهم آبانماه 98 در محل سالن آمفی تأتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز از ساعت9 لغایت 16 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در سرآغاز این دوره آموزشی آقای ذوالفقاری از نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور مدعوین توضیحاتی در خصوص برنامه دوره و لزوم برگزاری آن ارائه داد.

در ادامه آقای فرجی رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی و آقای مظلومی رئیس اداره آموزش تعاون روستایی استان ضمن خیرمقدم به حاضران دوره بر اهمیت گسترش آموزش در نظامهای صنفی بر ایفای بهتر وظایف و عمل به قوانین و مقررات تأکید نمودند. سپس آقای دکتر هاشمی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سخنانی آخرین اقدامات نظام صنفی کشاورزی استان را در حوزه ملی و استانی ارائه داد. ارائه مسائل و مشکلات کشاورزان در خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تخلف بانکها در عدم تخصیص ۲۵درصد منابع داخلی به بخش کشاورزی، تجاوز به حق و حقوق کشاورزان در پروژه های عمرانی توسط برخی دستگاههای دولتی، موضوع پذیرش پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی در محاکم قضایی در کل کشور در ملاقات با ریاست قوه قضاییه؛ ارائه طرح  بیمه گروهی محصولات و پایلوت شدن استان آذربایجان شرقی در اجرای این موضوع در ملاقات با مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی؛ هماهنگی با نمایندگان مجلس برای ارائه پیشنهادهایی در زمینه بیمه تأمین اجتماعی جهت تصویب در قانون بودجه سال آینده؛ اعلام آمادگی استان بعنوان پایلوت اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و تقاضای همکاری سازمان تعاون روستایی برای حسابرسی نظامها و ایفای نقش حمایتی، هدایتی و نظارتی این سازمان در حوزه نظام صنفی و جلوگیری از مداخلات احتمالی از جمله موارد مورد اشاره وی بود.

در ادامه آقایان ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشکل ها، مطالب و موضوعات مورد نظر را در راستای عنوان دوره ارائه دادند. اهم مباحث ارائه شده ایشان به شرح زیر بود:

-چرایی تشكیل نظام صنفی در بخش كشاورزی  ونحوه شكل گیری و ساختار تشکیلاتی آن

-اهمیت برگزاری مجمع عمومی سالانه ، وظایف مجمع عمومی و موارد مورد نظر جهت تصویب در آن

-ارائه و تشریح وظایف هیات مدیره، رئیس هیات مدیره، دبیر اجرایی، خزانه دار و بازرس در نظام صنفی کشاورزی

-نکات مهم در امور اداری و مالی نظامهای صنفی کشاورزی از جمله تنظیم برنامه و بودجه سالانه، ثبت دریافتی ها و هزینه ها در دفاتر مالی، ضرورت های تدوین صورتجلسات، صدور پروانه های فعالیت، ارائه ترازنامه سالانه

-پرداخت سهم نظامهای بالادستی از دریافتی های نظام های شهرستانی

-ارائه اجمالی اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و ساختار پیش بینی شده در آن

-حمایت، هدایت و نظارت اقدامات مورد انتظار تعاون روستایی در حوزه نظام صنفی کشاورزی

در هر یک از سرفصلهای ارائه شده با مشارکت فعال حاضران به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد و هم زمان نکات آموزشی مورد نظر مورد توجه و تأکید قرار گرفت.


  نمایشگاه های کشاورزی استانها در آبان 1398

نمایشگاه گل و گیاه، تجهیزات گلخانه ای و باغبانی

استان مازندران- ساری 8 تا 12 آبان
نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام و طیور، ماشین آلات و صنایع وابسته

زنجان 14 تا 17 آباننمایشگاه صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی و تجهیزات گلخانه ای
کرمان - جیرفت 19 تا 22 آباننمایشگاه تخصصی گل و گیاه، تجهیزات باغبانی
کرمان 20 تا 24 آبان
نمایشگاه تخصصی شیلات و آبزیان و صیادی
بوشهر 21 تا 24 آبان


جشنواره و نمایشگاه تخصصی خرما و صنایع وابسته
بوشهر 21 تا 24 آبان


نمایشگاه خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، فناوری و خدمات وابسته
تهران 28 آبان تا 1 آذر  اعضای جدید هیات مدیره و بازرس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکلهای بخش کشاورزی کشور انتخاب شدند

جلسه مجمع عمومی و انتخابات مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور با هدف ساماندهی و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس مجمع مذکور با حضور 36 نفر از اعضا در روز چهارشنبه اول آبان ماه 1398 در محل سالن اجتماعات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در آغاز مرتضی ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن تقدیر و تشکر از حضور نمایندگان تشکلهای کشاورزی در جلسه با اعلام برنامه و دستورات جلسه به تبیین اهداف و کارکردهای مجمع هماهنگی حمایتی تشکلهای بخش کشاورزی پرداخت و اظهار امیدواری کرد تغییر نگرش نظری و عملی نسبت به اهداف و کارکردهای این تشکل توسط اعضای هیات مدیره منتخب به عمل آید.

سپس مسعود اسدی رئیس هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی گزارشی از روند فعالیت این تشکل را به حاضرین ارائه کرد. وی اظهار داشت: این مجمع طی سالهای اخیر دو راهکار را پیگیری کرد که شامل ثبت قانونی تشکل در اداره ثبت شرکت ها و ایجاد جایگاه و وجهه مناسب برای تشکل در بخش کشاورزی بوده است. اسدی افزود: طی هفت سال گذشته هیچ کوتاهی در دفاع از حق کشاورزان در بخش کشاورزی بویژه در حوزه رسانه ای از سوی مجمع صورت نپذیرفته است.  

در ادامه مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: با توجه به پایان دوره تصدی قانونی هیات مدیره و بازرس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی و لزوم بازنگری در اساسنامه این تشکل مردم نهاد، مجمع برگزار می شود. وی افزود: تمامی تشکل ها و اتحادیه های ملی و نمایندگان تشکل های استانی فعال در حوزه کشاورزی که به عنوان عضو مجمع محسوب شده، در این جلسه دعوت شده اند و بر اساس راهبردها و سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نمایندگان این نهادها و انجمن های تخصصی محصولی بخش کشاورزی نیز در جلسه حاضر هستند.

پس از احراز رسمیت جلسه، هیات رئیسه مجمع توسط اعضای حاضر انتخاب و مسئولیت جلسه را عهده دار شدند. در ادامه داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس اقدام به معرفی خود کردند. سپس برگه آرا توسط ناظرین هیات رئیسه در بین اعضا توزیع گردید و پس از شمارش و اعلام نتایج آرا؛ آقایان اسدی با 24 رای، بنار 19 رای، هاشمی 18 رای، سلطانی 17 رای، کشاورز 16 رای، ترکاشوند 14 رای، رزاقی 14 رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و حسینی با کسب 13 رای و نقاشی 12 رای به عنوان اعضای علی البدل و همچنین جعفری نسب 18 رای و گودرزی 17 رای  به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور انتخاب شدند.

گفتنی است مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی، تشکلی مرکب از نمایندگان تشکل ها و تعاونی‌های فعال بخش کشاورزی در سطوح شهرستان، استان و کشور است که با اخذ مجوز از وزارت کشور با هدف حمایت و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی فعالیت می کند.