تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با سرپرست معاونت توسعه تعاونیها و تشکلها

نخستین جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با دکتر شاه پسند سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها با هدف معرفی و تبیین برنامه ها و هماهنگی های امور با حضور مدیرکل، معاونین، روسای گروهها و کارشناسان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در روز شنبه اول شهریور ماه 1399 برگزار شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای این جلسه عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به تشریح فعالیت ها و برنامه های جاری و متمرکز این دفتر در هدایت، حمایت و نظارت بر شبکه ها و پروژه های تحت پوشش همچون نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، انجمن های تخصصی محصولی و فدراسیون های کشاورزی پرداخت و گزارشی از روند پیگیری های مربوط به اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی مصوب هیئت دولت ارائه کرد.

در ادامه معاونین، روسای گروه های سازماندهی و ساماندهی، برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی، استانداردسازی مشاغل، حمایت و توانمندسازی به همراه کارشناسان فعال در هر گروه، ضمن معرفی حوزه فعالیتشان به تبیین الزامات قانونی فعالیت های دفتر در حوزه تشکل های بخش کشاورزی، برنامه های عملیاتی و تعهدات استانی، شناسایی و طبقه بندی مشاغل بخش کشاورزی، تولید محتوای اطلاعاتی و آموزشی کارگزاران استانی و همچنین تحلیل مسائل موجود و معرفی فعالیت های در حال انجام در گروه های مذکور پرداختند.

سپس سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها در جمع بندی موارد مطروحه در این جلسه این نکته مهم را یادآور شد که: تشکیل نظام صنفی کشاورزی به عنوان یک اتفاق مهم و تاریخی بخش کشاورزی مطرح است و پیگیری های مربوط به آن دارای آثار ماندگار برای بخش کشاورزی، کشاورزان و آحاد جامعه می باشد.

دکتر محمدرضا شاه پسند تصریح کرد: هویت بخشی به موضوع نظام صنفی کشاورزی، معرفی آن در رسانه ها در قالب های متعدد همچون مصاحبه ها، شناساندن متولی این پروژه مهم بخش کشاورزی و بویژه تبدیل موضوع نظام صنفی کشاورزی به یک گفتمان عمومی بحث مهمی است که می بایست مورد توجه و اهتمام قرار بگیرد.

وی افزود: موضوع تشکل ها از مباحثی است که به طور خیلی وسیع در کشور می تواند اهمیت یابد. مجمع ملی خبرگان، انجمن های تخصص محصولی و فدراسیون ها دارای ظرفیت هایی در کشور هستند که باید به درستی مدیریت شوند. اگر با کمک و پشتوانه قوانین، رویه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها بتوانیم اینها را متمرکز کنیم تا بصورت هدفمند حرکت داشته باشند قطعاً اثرات خوبی برای کشور خواهند داشت.

سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تاکید کرد: وظیفه حاکمیتی مجموعه دولتی صرفاً بر هدایت، نظارت و حمایت تشکل های کشاورزی استوار بوده و مسئولیت برنامه ریزی و اجرای امور هر تشکل بر عهده خود آنهاست.