تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    حق سـنوات سالانه کارکنان نظام صـنفی کشاورزی

بنابه پرسش های مطرح شده برخی از نظام های صنفی کشاورزی در خصوص موضوع نحوه تعیین و چگونگی پرداخت حق سـنوات سالانه کارکنان نظام صـنفی کشاورزی، دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به شرح ذیل اعلام نمود:

به استناد ماده و تبصره های ماده 11 و ماده 16 نظام نامه اداری و بند یک تبصره ماده 8 دستورالعمل مدیریت مالی و معاملاتی نظام صنفی کارهـای کشاورزی، به کارگیری نیروی انسانی در نظام صـنفی بصورت قرارداد موقت و حـداکثر یکساله بوده و نحوه محاسـبه، تامین و پرداخت حقوق، مزایا و ... کارکنان اداری نظام صنفی با رعایت ضوابط و مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات مدیره در سطح شهرستان و اسـتان و تصویب شورای مرکزی در سطح کشور پس از کسـر کسورات قانونی صورت می پذیرد.

شایان ذکر است کلیه هزینه های پرسنلی مرتبط با کارکنان اداری نظام صنفی باید در بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجمع عمومی عادی رسـیده باشد. لذا به منظور مدیریت هزینه هـا و جلوگیری از زیان های وارده ناشـی از تورم، حق سـنوات سالانه کارکنـان بایـد در پایان همان سال پرداخت گردد.