تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    پروانه فعالیت

مهمترین ویژگی نظام صنفی کشاورزی ایجاد امکان برای صدور پروانه فعالیت بعنوان مدرک معتبر شغلی در جهت هویت بخشی به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی می باشد. با توجه به آن که صدور پروانه فعالیت بعنوان مهمترین وظیفه اجرایی نظام های صنفی کشاورزی در سطح شهرستانها می باشد نحوه تکمیل و درج اطلاعات در آنها بسیار مهم و ضروری است که در این بروشور نحوه تکمیل اطلاعات پروانه فعالیت اشخاص حقیقی مورد توضیح قرار گرفته است:

تاریخ صدور

 تاریخ صدور پروانه زمانی است که  پروانه برای شخص متقاضی صادر می شود.

تاریخ انقضاء

تاریخ انقضا زمانی که اعتبار پروانه فعالیت به اتمام می رسد. این تاریخ دقیقاً یک سال بعد از تاریخ صدور می باشد.

شماره پروانه

شماره پروانه فعالیت از چپ به راست شامل دو رقم كد استان ،دو رقم كد شهرستان و شمارنده تعداد پروانه صادرشده  که از1000 شروع می شود می باشد. فاصله بین این سه عدد با / می باشد. برای مثال اولین پروانه صادره در شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان 1000/01/26 می باشد.

نام شهرستان

در قسمت وسط پروانه فعالیت نام نظام صنفی کارهای کشاورزی بعد کلمه شهرستان نام شهرستان حوزه فعالیت نظام صنفی کشاورزی ثبت می شود.

شماره ثبت نظام صنفی کشاورزی

در قسمت وسط پروانه فعالیت شماره ثبت سازمان جهادکشاورزی استان یا سازمان تعاون روستایی استان که  بر روی پروانه تأسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان درج شده است ثبت می شود.

زمینه فعالیت

زمینه كلی فعالیت شخص در بخش کشاورزی بر اساس فهرست مشاغل کدگذاری شده که توسط دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد اعلام شده است روبروی زمینه فعالیت: ثبت می شود.

مشخصات فعالیت

نوع فعالیت و میزان آن در این قسمت که تحت عنوان مشخصات فعالیت تعیین شده است ثبت می شود.

بعنوان مثال: 50راس گاو شیری، 100قطعه بوقلمون، 15هکتار گندم آبی و ....

کد شغل

 کد شغل دارای 10 رقم و یك حرف می باشد  و از فهرست مشاغل كدگذاری بر اساس زمینه فعالیت انتخاب شده استخراج و در این قسمت درج می شود.

برای گندم كار     1/0111/011/01/الف                

نشانی محل فعالیت

در این قسمت آدرس مکان فعالیت بطور دقیق نوشته می شود.

کد شاغل

كدشاغل شامل کد شغل و کد ملی درخواست کننده است كه با خط فاصله(-) بر روی پروانه ثبت می گردد.

مهر و امضا

بر روی جمله نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان در قسمت پایین سمت چپ پروانه امضای رئیس هیئت مدیره و در صورت تفویض امضای دبیراجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان درج و مهمور به مهر نظام صنفی کشاورزی می شود