تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نهایی شدن اساسنامه های ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در جلسه با نمایندگان 9 وزارتخانه و دستگاه اجرایی

در راستای بررسی و تدوین دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌های مربوط به ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، 2 اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و 3 دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، تشکیل کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرسان و دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان در نهمین جلسه نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های کشور؛ دادگستری؛کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ بهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛ نیرو؛ صنعت،معدن و تجارت؛ اتاق های اصناف ایران، بازرگانی، و نظام صنفی کشاورزی کشور در نهمین جلسه که در تاریخ های 7 و 13 بهمن ماه 1398برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت و به تایید نهایی آنان رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، ترکیب اعضای کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان، ، وظایف دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، وظایف اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، چگونگی حضور فعالانه اعضا بر روند فعالیت اتحادیه ها، تعاریف ارکان و سلسله مراتب آن در اتحادیه ها، وظایف اعضای هیات مدیره، اخذ تضامین، موضوع مشارکت در شناسنامه دارکردن محصولات،  تشکیل اجلاس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، چگونگی نوع و نحوه نظارت اصناف کشاورزی و غیره از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بود.

گفتنی است، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران توسط وزارت جهادکشاورزی، دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان توسط سازمان جهادکشاورزی استان و دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی سایر شهرستانها توسط مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستان می بایست تشکیل و راه اندازی شوند.