تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    پاسخ به پرسش کاربران

پرسش) باسلام.آیا نامه ای هست كه در آن صدور و تمدید پروانه فعالیت برای زیربخش های طیور ممنوع شده باشد؟ 

پاسخ) لازم به توضیح است در فعالیت های اقتصادی امور دام و طیور برای مشاغل و واحدهای پرورش صنعتی لازم است متقاضی عضویت در نظام صنفی حتما مجوزهای لازم( پروانه تاسیس، بهره برداری) را داشته باشد. سایر متقاضیان دریافت پروانه فعالیت، تایید جهاد کشاورزی (زیر بخش مربوطه) را باید دریافت نمایند تا نظام صنفی شهرستان طبق دستورالعمل نسبت به صدور پروانه فعالیت اقدام نماید.