تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تبیین و تشریح ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی برای مدیران سازمان جهادکشاورزی استان همدان

جلسه تبیین و تشریح آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی با حضور قائم مقام، معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای استان در روز 24 دی ماه 1398 برگزار شد. در این جلسه همچنین مدیر و معاونین سازمان تعاون روستایی و روسای ادارات شهرستانی این سازمان به همراه اعضای هیات مدیره نظامهای صنفی کشاورزی حضور داشتتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، مدیر تعاون روستایی و قائم مقام جهاد کشاورزی استان همدان در این جلسه ضمن اشاره به کارکردهای نظام صنفی برای توسعه بخش کشاورزی، بر تقویت همکاری، همفکری و تعامل نظام صنفی با سازمان تعاون روستایی و جهاد کشاورزی تاکید داشتند.

سپس ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن تشریح ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، مهمترین الزامات استقرار نظام صنفی در شکل ساختار اصلاحی جدید را وجود سامانه یکپارچه اطلاعات نظام صنفی در استان و شهرستان، رعایت حدنصاب اعضای اتحادیه ها، رعایت ابعاد اقتصادی و جایگاه حضور اتحادیه های صنفی در شهرستان ها بیان کرد.

در ادامه حضور نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی در استان همدان با هدف تبیین و توجیه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی، جلسه ای مشترک با حضور عضو کمیسیون کشاورزی و همچنین مسئول تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد و به سوالات مطرح گردیده در راستای فعالیت اتاق بازرگانی و ساختار جدید نظام صنفی در قالب اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و ایران پاسخ داده شد. 

در روز 25 دی ماه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نظام صنفی کشاورزی استان همدان با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان های استان برگزار گردید. رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان همدان گزارشی از اقدامات و فعالیتهای نظام صنفی استان ارائه کرد و ضمن ارائه صورت های مالی و حسابرسی که توسط حسابرسان سازمان تعاون روستایی استان انجام و تایید شده بود، پیش بینی بودجه سال 99مورد تصویب مجمع قرار گرفت. در این جلسه ساختار جدید نظام صنفی کارهای کشاورزی برای اعضای مجمع توسط نمایندگان دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد تشریح و اطلاعات لازم در این زمینه به اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی کشاورزی شهرستانهای استان ارائه شد.

نمایندگان دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد در این ماموریت نظارتی آقایان ادیب معاون و باقی کارشناس دفتر مربوطه بودند.