تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تغییر نام و عناوین معاونت ها و دفاتر حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

عنوان معاونت توسـعه بازرگـانی و صـنایع کشـاورزی وزارت جهاد کشاورزی به معاونـت توسـعه صـنایع تبـدیلی و کسـب و کارهـای کشاورزی، تغییر نام داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، این اقدام به دنبال احیای مجدد قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که اخیراً صورت پذیرفت، انجام می گیرد.

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در سال 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نظام صنفی کشاورزی یکی از حامیان و موثرین اصلی شکل گیری این قانون در جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی زنجیره تولید، تامین، مصرف و صادرات در وزارت جهاد کشاورزی بود و در ادامه نیز نظام های صنفی در موضوع بازگشت دوبارۀ این قانون و اختیارات مربوطه نیز با پیگیری ها و تعاملات مستمر خود سهم و پیگیری خاص داشته اند.  

گفتنی است با توجه به جهت گیری جدید اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی مبتنی بر تقویت و توسعه امور مرتبط بـا صـنایع تبدیلی و غذایی، توسعه ساختارهای کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی متناسب با گسـترش تکنولـوژی هـای جدید، کاهش فاصله تولید تا مصـرف و همچنـین رصـد و پـایش واردات در جهـت پیشـگیری از آسـیب بـه تولیـد داخلی، معاونت توسـعه بازرگـانی و صـنایع کشـاورزی وزارت جهاد کشاورزی به معاونـت توسـعه صـنایع تبـدیلی و کسـب و کارهـای کشاورزی، تغییر نام داد و در ادامه نیز مقرر شده است که عنوان"دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار" به "دفتر توسعه بازار و زنجیره ها" و عنوان  "دفتر توسعه صادرات" به "دفتر توسعه زیر ساخت های صنایع و بازار" تغییر نام یابد.