تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    به کارگیری دبیران اجرایی و سایر کارکنان در نظام های صنفی کشاورزی بدون عقد قرارداد همکاری پرداخت جرایم سنگین را در پی خواهد داشت

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور طی نامه ای به نظام های صنفی کشاورزی استانها موضوع به کارگیری دبیران اجرایی و سایر کارکنان در نظام های صنفی کشاورزی بر اساس قرارداد مشخص و قانونی را ابلاغ نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، مهندس محمدشفیع ملک زاده متذکر شده است: به استناد مفاد نظام نامه اداری نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، به کارگیری دبیران اجرایی و سایر همکاران بدون عقد قرارداد همکاری فاقد محمل قانونی بوده و تخلف محسوب می گردد.

وی اضافه نموده است: دبیران اجرایی موظف و سایر همکاران می بایست بر اساس مفاد نظام نامه اداری انتخاب و بکارگیری شوند. بنابر این ضروری است ضمن بررسی سابقه فعالیت دبیران اجرایی و سایر همکاران شاغل در نظام های صنفی کشاورزی که بدون عقد قرارداد و رعایت نکردن مفاد نظام نامه اداری بکارگیری شده اند اقدام لازم بعمل آید.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان این ابلاغیه تصریح داشته است: مسئولیت عدم رعایت مفاد نظام نامه اداری به عهده هیئت مدیره نظام های صنفی شهرستان و استان بوده و در این خصوص می بایست پاسخگوی خسارات وارده به نظام صنفی باشند.

گفتنی است در موارد متعددی عدم رعایت قوانین و مقررات در بکارگیری نیروی انسانی در نظام های صنفی کشاورزی منجر به شکایت و صدور حکم برای پرداخت جرایم سنگین توسط نظام های صنفی شده است.