تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نمایشگاه های کشاورزی استانها در آبان 1398

نمایشگاه گل و گیاه، تجهیزات گلخانه ای و باغبانی

استان مازندران- ساری 8 تا 12 آبان
نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام و طیور، ماشین آلات و صنایع وابسته

زنجان 14 تا 17 آباننمایشگاه صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی و تجهیزات گلخانه ای
کرمان - جیرفت 19 تا 22 آباننمایشگاه تخصصی گل و گیاه، تجهیزات باغبانی
کرمان 20 تا 24 آبان
نمایشگاه تخصصی شیلات و آبزیان و صیادی
بوشهر 21 تا 24 آبان


جشنواره و نمایشگاه تخصصی خرما و صنایع وابسته
بوشهر 21 تا 24 آبان


نمایشگاه خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، فناوری و خدمات وابسته
تهران 28 آبان تا 1 آذر